Archeologie Sittard De Ligne

dieptedetectie
bodemonderzoek explosieven
onderzoek explosieven

Archeologie Sittard De Ligne

Opdrachtgever: Gemeente Sittard
Periode: 2015-2017

In opdracht van de Gemeente Sittard voert Den Ouden Aannemingsbedrijf een reconstructie uit van de omgeving van een groot nieuwbouwproject in Sittard. Hierbij worden de Haspelsestraat, de Rijksweg Noord, de Linde en de Deken Thijssenstraat van nieuwe riolering voorzien en opnieuw bestraat. Daarnaast wordt de overkluizing van de Keutelbeek afgebroken, zodat deze weer bovengronds stroomt.

Vanwege de ligging net buiten het Middeleeuwse centrum van Sittard en deels in de oude schootsvelden is de kans groot dat zich archeologische waarden in de ondergrond bevinden. Daarom heeft de Gemeente Sittard Bodac gevraagd de werkzaamheden archeologisch te begeleiden. Dit houdt in dat een archeoloog meekijkt bij de graafwerkzaamheden waar dat op basis van verwachtingskaarten noodzakelijk wordt geacht. Ook worden er enkele proefsleuven gegraven in de schootsvelden om de bodemopbouw te documenteren en om te bekijken of er nog oude waardevolle resten in de ondergrond aanwezig zijn.

Tijdens het veldwerk is onder meer een oude verdedigingsgracht ontdekt uit de periode 1500-1700. Ook zijn tijdens de rioleringswerkzaamheden aan de Rijksweg Noord funderingsresten gevonden van historische bebouwing langs één van de Middeleeuwse uitvalswegen van Sittard. Het veldwerk is inmiddels afgerond en op dit moment worden alle verzamelde gegevens verwerkt tot een eindrapport. Medio 2017 zal het eindrapport aan de gemeente Sittard worden overgedragen.