Meicirculaire gemeentefonds 2016

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Meicirculaire gemeentefonds 2016
Ingangsdatum 16 september 2014


2.4.4 Bommenregeling

De in paragraaf 2.4.4 van de meicirculaire 2014 aangekondigde aanpassingen van de bommenregeling gaan definitief door. Het betreft de volgende wijzigingen:
1) vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. De vaste jaarlijkse bijdragen voor gemeenten die regelmatig met opsporing en ruiming te maken hebben, de zgn. ‘veelgebruikers’, komen te vervallen.
2) vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.

Als gevolg van deze wijzigingen komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in het kader van de bommenregeling met ingang van 2015 te vervallen. In deze circulaire is dat verwerkt.

Mede naar aanleiding van vragen van gemeenten het volgende over de praktische betekenis van bovengenoemde wijzigingen:
- de huidige zogenaamde ‘veelgebruikers’ kunnen met ingang van 2015 een raadsbesluit indienen over gemaakte kosten van werkzaamheden vanaf 1 januari 2015. Voor kosten van werkzaamheden tot en met 2014 geldt dat deze groep gemeenten tot en met 2014 een bijdrage ontvangt via de maatstaf nieuwbouwwoningen of via het vaste bedrag in het geval van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam;
- voor de overige gemeenten vervalt de mogelijkheid om nog in 2014 een raadsbesluit in te dienen waarin kosten zijn opgenomen die vanaf 2015 worden gemaakt. Waar dat eerder al is gebeurd wordt na 2014 geen bijdrage verstrekt en dient de gemeente een nieuw raadsbesluit in te dienen op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dat geldt eveneens voor raadsbesluiten met bedragen voor 2015 en verder die vóór 1 maart 2014 zijn ingediend. Geraamde kosten tot en met 2014 kunnen nog wel voor een bijdrage worden aangemeld, maar uiterlijk vóór 1 juli 2015.

Verzoeken die wij vóór 1 juli 2015 ontvangen worden in de septembercirculaire 2015 toegekend. Ingediende raadsbesluiten vóór 1 maart 2015 zullen al in de meicirculaire 2015 worden toegekend. Verzoeken die wij vanaf 1 juli 2015 ontvangen worden meegenomen in het volgende jaar. De datum 1 juli heeft alleen betekenis voor 2015 als overgangsjaar. Vanaf 2016 geldt weer degebruikelijke peildatum van 1 maart. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Projectplannen of studies naar risico’s e.d. worden niet in behandeling genomen. Btw komt, net als onder het voormalige Bijdragebesluit, niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn.

Raadsbesluiten ontvangen wij bij voorkeur per e-mail via regelingen@minbzk.nl. Per post aanvragen blijft vanzelfsprekend ook mogelijk:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
t.a.v. FEZ/FAR/Regelingen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

De gemaakte kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt in Iv3 via lastenfunctie 160 “opsporing en ruiming van conventionele explosieven”. Gebruik van deze functie is verplicht vanaf het verslagjaar 2011. De informatie wordt gebruikt bij het monitoren van de bommenregeling.Wij zullen de komende jaren bezien hoe de financiële omvang van de regeling zich ontwikkelt. Indien nodig zullen maatregelen worden overwogen, zoals een verlaging van het percentage. Ook hebben wij op 12 september 2014 de Raad voor de financiële verhoudingen advies gevraagd over de vormgeving van de bommenregeling op de langere termijn.