Explosieven opsporing Westelijke Langstraat Waalwijk gestart!

westelijke langstraat project
opsporen explosieven tweede wereldoorlog waalwijk westelijke langstraat

Tussen Waalwijk en Waspik ligt een bijzonder natuurgebied, namelijk Westelijke Langstraat.  Een bescherm Natura-2000 gebied en waardevol landschap met veel natuur en cultuurhistorie. Verdroging en vervuiling door stikstof tasten de natuur in de Westelijke Langstraat aan. De komende jaren wordt er nieuwe natuur ontwikkeld en bestaande natuur en landschap behouden en hersteld. Een van de maatregelen is een hogere en stabiele waterstand, waardoor er meer schoon kwelwater in het gebied blijft.

Opsporen Ontplofbare Oorlogresten Bodac

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden is het gebied in opdracht van waterschap Brabantse Delta onderzocht op aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (OO). Dit is gedaan middels het uitvoeren van een passieve non-realtime oppervlaktedetectie. Hierbij wordt de bodem gescand met een rijdend voertuig en de data op een later moment uitgelezen. De data van deze detectie zijn door ons geanalyseerd en geïnterpreteerd op waardes overeenkomstig de ter plaatse verwachte OO. Hierbij zijn in totaal circa 4.000 stuks significante objecten geconstateerd. De objecten worden benaderd en verwijderd in opdracht van aannemerscombinatie Martens en Van Oord – Van der Ven. Het benaderen van deze objecten is gestart in week 12, 2021. Een gedeelte waar gegraven zal worden ten behoeve van watergangen is nog niet onderzocht. Dit gedeelte zal de komende periode onderzocht worden door het aanvullend uitvoeren van detectie en indien nodig benaderen. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd conform de normen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd in de CS-OOO.

Omgevingscommunicatie

Het project is te volgen in de BouwApp onder ‘natuurontwikkeling Westelijke Langstraat’ en via de site van het waterschap: www.brabantsedelta.nl/westelijkelangstraat. Hier worden updates van de werkzaamheden, foto’s en video’s in geplaatst. Ten slotte wordt er omwille van veiligheid geadviseerd om niet in de buurt te komen tijdens de werkzaamheden.

 

Initiatiefnemers van dit project zijn: Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Gemeente Waalwijk