Waarderende fase (veldonderzoek)

sleuf

De waarderende fase van een onderzoek is vrijwel altijd een proefsleuvenonderzoek. Hierbij worden op een systematische manier sleuven of proefputten gegraven op de locatie waar een vindplaats wordt verwacht. Het proefsleuvenonderzoek dient een representatieve steekproef op te leveren van doorgaans 5 à 10 % van het plangebied.

Door middel van dit onderzoek dient de omvang van de vindplaats te worden bepaald, evenals de aard van de vindplaats, de gaafheid en de conservering. Aan de hand van een beoordelingsprotocol wordt vastgesteld of de vindplaats behoudenswaardig is of niet. In het rapport wordt een selectieadvies opgesteld, dat door de bevoegde overheid zal worden gebruikt om een selectiebesluit te nemen. Voorafgaand aan het onderzoek dient een Programma van Eisen te worden opgesteld.

Dit kan leiden tot planaanpassing waarbij de behoudenswaardige vindplaats niet meer bedreigd wordt (in situ behoud) of het opgraven van de vindplaats (ex situ behoud) wanneer planaanpassing of inpassing niet tot de mogelijkheden behoort.

Contactpersoon: