AMZ-cyclus

Archeologie
Archeologie stappenplan

Om de kosten voor archeologisch onderzoek in de hand te houden, is het proces van archeologisch onderzoek onderverdeeld in verschillende processtappen (de Archeologische MonumentenZorg-cyclus) die niet noodzakelijkerwijs altijd allemaal uitgevoerd hoeven worden.

  1. Bureauonderzoek
  2. Inventariserend Veld-Onderzoek (IVO)
    • Verkennende fase
    • Karterende fase
    • Waarderende fase
  3. Opgraven

 

Subsidieregeling
In principe bestaat er geen subsidieregeling voor archeologisch onderzoek omdat het ‘verstoorder betaalt’ principe één van de uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is.

Verschillende gemeenten hanteren eigen compensatieregelingen voor excessieve kosten die uit verplicht archeologisch onderzoek voortvloeien. De criteria om voor compensatie in aanmerking te komen verschillen per gemeente. Het verdient dus aanbeveling om wanneer u voor verplicht archeologisch onderzoek gesteld wordt, bij de gemeente navraag te doen of een compensatieregeling bestaat.

Contactpersoon: